நெஞ்சு வலி வரும் முன்னே
அமலாக்க துறை வருமா பின்னே !
-அன்பில் ம”கேஸ்” இது அவசர “கேஸ்”‘

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp & Call Buttons