எதிர் கட்சிகளால் பாராளுமன்றம் போராளுமன்றமாய் ஆக்க முயற்சி !எதிர் கட்சிகளால் பாராளுமன்றம் போராளுமன்றமாய் ஆக்க முயற்சி !
எதிர் கட்சிகளால்பாராளுமன்றம்
போராளுமன்றமாய் 
ஆக்க முயற்சி !
எதிர் கட்சிகளால்
பாராளுமன்றம்
போராளுமன்றமாய்
ஆக்க முயற்சி !

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp & Call Buttons