விவசாயிகளை காக்க தவறிய அரசை கண்டித்து ஆகஸ்ட் 15 ல் சுதந்திர தினத்தன்று விவசாயிகள் சத்தியாகிரக போராட்டம்! தமிழக முதல்வர் ஜன கண மன பாடுவாரா?விவசாயிகளை காக்க தவறிய அரசை கண்டித்து ஆகஸ்ட் 15 ல் சுதந்திர தினத்தன்று விவசாயிகள் சத்தியாகிரக போராட்டம்! தமிழக முதல்வர் ஜன கண மன பாடுவாரா?
விவசாயிகளைகாக்க தவறிய 
அரசை கண்டித்து 
ஆகஸ்ட் 15 ல் 
சுதந்திர தினத்தன்று
விவசாயிகள் சத்தியாகிரக 
போராட்டம்!

 தமிழக முதல்வர் ஜன கண மன பாடுவாரா?
விவசாயிகளை
காக்க தவறிய
அரசை கண்டித்து
ஆகஸ்ட் 15 ல்
சுதந்திர தினத்தன்று
விவசாயிகள் சத்தியாகிரக
போராட்டம்!
தமிழக முதல்வர் ஜன கண மன பாடுவாரா?

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp & Call Buttons