மருத்துவத்தில் ஜீரோ எடுத்தாலும் சேரலாம் என்றால் மக்களுக்கு மரண பயத்தைக் காட்டவா? ஒரு டவுட்டு!

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp & Call Buttons