மினிமம் பேலன்ஸ் இல்லை என்று மகளிர் உரிமைத் தொகையில் உரிமையோடு பிடித்தம் செய்த வங்கிகள்!
உறு மீன் வருமென காத்திருந்த கொக்குகள்!!

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp & Call Buttons