காவிரி நீரை தர ‘கைவிரிக்கும் கருநாடக அரசு!
சாகுபடி இல்லாமல் மக்களை “சாகும்” படி குறுக்கு சால் ஓட்டும் அரசியல்!!

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp & Call Buttons