இனி பேச்சே கிடையாதுசைலண்ட் தான்
அமலாக்க துறையை
அனலாக்க போகும்
செந்தில் பாலாஜி !
இனி பேச்சே கிடையாது
சைலண்ட் தான்
அமலாக்க துறையை
அனலாக்க போகும்
செந்தில் பாலாஜி !

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp & Call Buttons